Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 09.11.2018 r. dotyczącego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie 12.4 Kształcenie zawodowe o numerze RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18, który został ogłoszony...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Korolówka-Osada, dnia 19.04.2018 r. Oznaczenie sprawy SZ/20/5/AR/18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku wiat szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie” Zgodnie...

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert

Korolówka - Osada 19.04.2018 r. oznaczenie sprawy SZ/20/5/AR/18 PROTOKÓŁ z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego...